Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

More: Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн шаардлага , Зардал-Эзлэх хувь-Ашиг